Uploads by Banadzev

by Banadzev · · · · 3 subscribers

Youtube uploads by Banadzev

Newmag # 55 November Dec. 25, 2014

Newmag # 55 November Ձմեռային ընթերցանությունը սկսված է. Նյումեգն առաջարկում է. 10 հեքիաթ նոր տարվա արձակուրդներին կարդալու համար 10 ծննդաձոն. Մեղեդիներ Սուրբ Ծնդդյան առիթով Խոզի... From: Banadzev Views: 234 1 ratings Time: 00:39 More in Entertainment

more...


Tags: http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video, tv, armenian_tv

Older Episodes

Newmag # 55 November Dec. 25, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/j5rIHx-afbg/default.jpg) [Newmag # 55 November](http://www.youtube.com/watch?v=j5rIHx- afbg&feature=youtube_gdata) Ձմեռային ընթերցանությունը սկսված է. Նյումեգն առաջարկում է. 10 հեքիաթ նոր տարվա արձակուրդներին կարդալու համար 10 ծննդաձոն. Մեղեդիներ Սուրբ Ծնդդյան առիթով Խոզի... From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 289 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 00:39 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Newmag # 55 November Dec. 25, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/j5rIHx-afbg/default.jpg) [Newmag # 55 November](http://www.youtube.com/watch?v=j5rIHx- afbg&feature=youtube_gdata) Ձմեռային ընթերցանությունը սկսված է. Նյումեգն առաջարկում է. 10 հեքիաթ նոր տարվա արձակուրդներին կարդալու համար 10 ծննդաձոն. Մեղեդիներ Սուրբ Ծնդդյան առիթով Խոզի... From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 398 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 2 ratings Time: 00:39 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Cocktail "Irish Coffee" Dec. 20, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/FEu_3wl0yRg/default.jpg) [Cocktail "Irish Coffee"](http://www.youtube.com/watch?v=FEu_3wl0yRg&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Irish Coffee". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 9 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:47 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Cocktail "Irish Coffee" Dec. 20, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/FEu_3wl0yRg/default.jpg) [Cocktail "Irish Coffee"](http://www.youtube.com/watch?v=FEu_3wl0yRg&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Irish Coffee". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 20 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:47 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Cocktail "Irish Coffee" Dec. 20, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/FEu_3wl0yRg/default.jpg) [Cocktail "Irish Coffee"](http://www.youtube.com/watch?v=FEu_3wl0yRg&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Irish Coffee". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 41 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:47 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Check-in: Irish Pub Dec. 19, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/q03NvYns_BU/default.jpg) [Check-in: Irish Pub](http://www.youtube.com/watch?v=q03NvYns_BU&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Irish pub is a place for having a good time. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 24 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 04:30 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Check-in: Irish Pub Dec. 19, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/q03NvYns_BU/default.jpg) [Check-in: Irish Pub](http://www.youtube.com/watch?v=q03NvYns_BU&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Irish pub is a place for having a good time. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 24 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 04:30 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Check-in: Irish Pub Dec. 19, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/q03NvYns_BU/default.jpg) [Check-in: Irish Pub](http://www.youtube.com/watch?v=q03NvYns_BU&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Irish pub is a place for having a good time. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 58 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 04:30 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Cocktail "Jager Bomb" Dec. 13, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/9T0X6O5iXHI/default.jpg) [Cocktail "Jager Bomb"](http://www.youtube.com/watch?v=9T0X6O5iXHI&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Jager Bomb". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 22 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:15 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Cocktail "Jager Bomb" Dec. 13, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/9T0X6O5iXHI/default.jpg) [Cocktail "Jager Bomb"](http://www.youtube.com/watch?v=9T0X6O5iXHI&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Jager Bomb". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 34 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:15 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Cocktail "Jager Bomb" Dec. 13, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/9T0X6O5iXHI/default.jpg) [Cocktail "Jager Bomb"](http://www.youtube.com/watch?v=9T0X6O5iXHI&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Jager Bomb". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 65 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:15 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Check-in: Woodrock Dec. 12, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/Cc0zdEjYDig/default.jpg) [Check-in: Woodrock](http://www.youtube.com/watch?v=Cc0zdEjYDig&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Woodrock is a place for relaxing and having a good time. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 20 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 03:25 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Check-in: Woodrock Dec. 12, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/Cc0zdEjYDig/default.jpg) [Check-in: Woodrock](http://www.youtube.com/watch?v=Cc0zdEjYDig&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Woodrock is a place for relaxing and having a good time. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 29 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 03:25 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Check-in: Woodrock Dec. 12, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/Cc0zdEjYDig/default.jpg) [Check-in: Woodrock](http://www.youtube.com/watch?v=Cc0zdEjYDig&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Woodrock is a place for relaxing and having a good time. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 50 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 03:25 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
![](http://i.ytimg.com/vi/hx8n1Mqs7HA/default.jpg) [Check-in: Jean-Paul Existential](http://www.youtube.com/watch?v=hx8n1Mqs7HA&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Jean-Paul Existential is a place for friendly gatherings. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 187 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 08:34 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
![](http://i.ytimg.com/vi/hx8n1Mqs7HA/default.jpg) [Check-in: Jean-Paul Existential](http://www.youtube.com/watch?v=hx8n1Mqs7HA&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Jean-Paul Existential is a place for friendly gatherings. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 218 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 08:34 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
![](http://i.ytimg.com/vi/hx8n1Mqs7HA/default.jpg) [Check-in: Jean-Paul Existential](http://www.youtube.com/watch?v=hx8n1Mqs7HA&feature=youtube_gdata) newmag presents new cafe in downtown of Yerevan. Jean-Paul Existential is a place for friendly gatherings. For more visit www.newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 234 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 08:34 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
![](http://i.ytimg.com/vi/H5OJbd9MVxY/default.jpg) [Cocktail "Jean-Paul Special"](http://www.youtube.com/watch?v=H5OJbd9MVxY&feature=youtube_gdata) Newmag presents new recipes for cocktails. This one is called "Jean-Paul Special". For more visit newmag.am. From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 100 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 03:41 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)
Newmag #54 2014 Dec. 4, 2014
![](http://i.ytimg.com/vi/iz0tIDtnnys/default.jpg) [Newmag #54 2014](http://www.youtube.com/watch?v=iz0tIDtnnys&feature=youtube_gdata) Տաք ըմպելիք, թարմ համար ու թեժ թեմաներ. Վերջին տասնամյակի նոբելյան մրցանակի արժանացած գրքերը Ստորգետնյա դրախտը` Հայաստանում: Բացահայտեք հայրենիքը ԲԱՑԱՌԻԿ ՀԵՐ... From: [Banadzev](http://www.youtube.com/channel/UCgWry3E3lqUHdA9wQgRFMVg) Views: 126 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 00:45 More in [Entertainment](http://www.youtube.com/videos?c=24)