Uploads by Shushan Harutyunyan

by Shushan Harutyunyan · · · · 2 subscribers

Youtube uploads by blansharm

Որ աշխարհում դու ես միակը. Արմեն Մովսիսյան Ես տտիպ կյանքը ըմպում եմ Շուրթերիս անունը քո... From: Shushan Harutyunyan Views: 773 14 ratings Time: 03:34 More in Music

more...


Tags: http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video

Older Episodes

[![](http://i.ytimg.com/vi/6fuFi5pziZw/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=6fuFi5pziZw&feature=youtube_gdata) [Որ աշխարհում դու ես միակը. Արմեն Մովսիսյան](http://www.youtube.com/watch?v=6fuFi5pziZw&feature=youtube_gdata) Ես տտիպ կյանքը ըմպում եմ Շուրթերիս անունը քո... From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 876 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 17 ratings Time: 03:34 More in [Music](http://www.youtube.com/videos?c=10)
![](http://i.ytimg.com/vi/8i0cdW5Tx3E/default.jpg) [Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates (1968)](http://www.youtube.com/watch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 10927 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 81 ratings Time: 03:28 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
![](http://i.ytimg.com/vi/8i0cdW5Tx3E/default.jpg) [Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates (1968)](http://www.youtube.com/watch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 10927 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 81 ratings Time: 03:28 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
[![](http://i.ytimg.com/vi/8i0cdW5Tx3E/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) [Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates (1968)](http://www.youtube.com/watch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 4828 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 36 ratings Time: 03:28 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
[![](http://i.ytimg.com/vi/8i0cdW5Tx3E/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) [Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates (1968)](http://www.youtube.com/watch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 6154 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 49 ratings Time: 03:28 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
![](http://i.ytimg.com/vi/8i0cdW5Tx3E/default.jpg) [Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates (1968)](http://www.youtube.com/watch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 10007 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 73 ratings Time: 03:28 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
![](http://i.ytimg.com/vi/8i0cdW5Tx3E/default.jpg) [Sergei Parajanov, The Color of Pomegranates (1968)](http://www.youtube.com/watch?v=8i0cdW5Tx3E&feature=youtube_gdata) From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 10927 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 81 ratings Time: 03:28 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Hrant Dink (interview) <div ...
National Assambly of Armenia ...
Moonik: &#1329;&#1399;&#1389;&#1377;&#1408;&#1392;&#1387; &#1377;&#1396;&#1381;&#1398;&#1377;&#1392;&#1377;&#1396;&#1400;&#1406; &#1404;&#1400;&#1412;&#1381;&#1404;&#1384; ...
Opposition protest to support NIkol Pashinyan ...
Shushan Harutyunyan at TEDxYerevan - No ...
Boris Godunov Opera Dec. 11, 2011
Boris Godunov Opera <div ...
Brno, city musicians Dec. 11, 2011
Brno, city musicians <div ...
![](http://i.ytimg.com/vi/GkBwcYALOTw/default.jpg) [Moonik: Աշխարհի ամենահամով ռոքեռը](http://www.youtube.com/watch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) Էս համով ռոքեռը մեր Մունիկն ա, աշխարհի ամենա-ամենա-ամենամռութ պուճուրը: Դե վայելեք :) Իր մասին էստեղ գրել եմ` http://blansh.wordpress.com/2011/12/11/moonik/ From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 404 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 10 ratings Time: 01:10 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
![](http://i.ytimg.com/vi/GkBwcYALOTw/default.jpg) [Moonik: Աշխարհի ամենահամով ռոքեռը](http://www.youtube.com/watch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) Էս համով ռոքեռը մեր Մունիկն ա, աշխարհի ամենա-ամենա-ամենամռութ պուճուրը: Դե վայելեք :) Իր մասին էստեղ գրել եմ` http://blansh.wordpress.com/2011/12/11/moonik/ From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 404 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 10 ratings Time: 01:10 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
[![](http://i.ytimg.com/vi/GkBwcYALOTw/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) [Moonik: Աշխարհի ամենահամով ռոքեռը](http://www.youtube.com/watch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) Էս համով ռոքեռը մեր Մունիկն ա, աշխարհի ամենա-ամենա-ամենամռութ պուճուրը: Դե վայելեք :) Իր մասին էստեղ գրել եմ` http://blansh.wordpress.com/2011/12/11/moonik/ From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 382 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 8 ratings Time: 01:10 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
[![](http://i.ytimg.com/vi/GkBwcYALOTw/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) [Moonik: Աշխարհի ամենահամով ռոքեռը](http://www.youtube.com/watch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) Էս համով ռոքեռը մեր Մունիկն ա, աշխարհի ամենա-ամենա-ամենամռութ պուճուրը: Դե վայելեք :) Իր մասին էստեղ գրել եմ` http://blansh.wordpress.com/2011/12/11/moonik/ From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 384 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 8 ratings Time: 01:10 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
![](http://i.ytimg.com/vi/GkBwcYALOTw/default.jpg) [Moonik: Աշխարհի ամենահամով ռոքեռը](http://www.youtube.com/watch?v=GkBwcYALOTw&feature=youtube_gdata) Էս համով ռոքեռը մեր Մունիկն ա, աշխարհի ամենա-ամենա-ամենամռութ պուճուրը: Դե վայելեք :) Իր մասին էստեղ գրել եմ` http://blansh.wordpress.com/2011/12/11/moonik/ From: [Shushan Harutyunyan](http://www.youtube.com/channel/UCBsE9GLZp5DOpRp5ZhbYacA) Views: 401 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 10 ratings Time: 01:10 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)