Uploads by StartUpArtsakh

by StartUpArtsakh · · · · 3 subscribers

Youtube uploads by StartUpArtsakh

Start Up 16 May 10, 2012

Instigate ընկերության սեփանակերտյան ուղանողները Արցախի Հանրապետության Տնտեսական Զարգացման Նախարարությունում Հարցազրույց բլոգեր Դավիթ Ավետիսյանի հետ Բլոգինգ ՏՏ նորություններ
Views: 292
more...

Tags: http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video

Older Episodes

Start Up 28 May 8, 2012
Start Up 28 <div ...
Start Up 33 May 7, 2012
Start Up 33 <div ...
Start Up 23 May 6, 2012
Start Up 23 <div ...
Start Up 26_2 April 30, 2012
Start Up 26_2 <div ...
Start Up 31 Dec. 29, 2011
Start Up 31 <div ...
Start Up 32 Nov. 27, 2011
Start Up 32 <div ...
Start Up 24 Nov. 24, 2011
Start Up 24 <div ...
Start Up 22 Sept. 23, 2011
Start Up 22 <div ...
Start Up 34_1 July 28, 2011
Start Up 34_1 <div ...
Start Up 34_1 July 9, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 699 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 699 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 690 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 690 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 690 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 695 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
[![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 669 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 34_1 July 9, 2011
[![](http://i.ytimg.com/vi/gyXOkpB5BtU/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) [Start Up 34_1](http://www.youtube.com/watch?v=gyXOkpB5BtU&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 669 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 19:19 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 33 July 5, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/k9GqOdNify4/default.jpg) [Start Up 33](http://www.youtube.com/watch?v=k9GqOdNify4&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 134 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 3 ratings Time: 13:59 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)
Start Up 33 July 5, 2011
![](http://i.ytimg.com/vi/k9GqOdNify4/default.jpg) [Start Up 33](http://www.youtube.com/watch?v=k9GqOdNify4&feature=youtube_gdata) From: [StartUpArtsakh](http://www.youtube.com/channel/UC- IotGdYgFIT63diz_mmw7A) Views: 134 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 3 ratings Time: 13:59 More in [People & Blogs](http://www.youtube.com/videos?c=22)